Responsive image

สถานที่สำคัญ


ของดีเมืองระนอง

ระนองเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน หรือ มหาสมุทรอินเดีย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่เพียง 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,141,250 ไร่ ระนองยังเป็นที่ตั้งของคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู ระยะทาง 47 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ จังหวัดระนองมีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุด ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 44 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัดอยู่ในท้องที่อำเภอกระบุรี มีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตรเท่านั้น

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนองจังหวัดระนองมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และประเทศสหภาพพม่า
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมือง อำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกาะสอง เขตทวาย ประเทศสหภาพพม่า และมหาสมุทรอินเดีย
จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และกิ่งอำเภอสุขสำราญ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
 • อำเภอเมือง – อำเภอกระบุรี 57 กิโลเมตร
 • อำเภอเมือง – อำเภอละอุ่น 43 กิโลเมตร
 • อำเภอเมือง – อำเภอกะเปอร์ 52 กิโลเมตร
 • อำเภอเมือง – กิ่งอำเภอสุขสำราญ 85 กิโลเมตร

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอเมือง
 • สุสานเจ้าเมืองระนอง
 • บ่อน้ำร้อน – สวนรุกขชาติรักษะวาริน
 • วัดหาดส้มแป้น
 • วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง)
 • น้ำตกปุญญบาล
 • น้ำตกโตนเพชร
 • ภูเขาหญ้าหรือภูเขาหัวล้าน
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
 • ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว
 • หาดชาญดำริ
 • วิคเตอเรียพอยท์
 • เกาะช้าง
 • เกาะพยาม
 • สวนรุกขชาติป่าชายเลน
 • ระนองแคนย่อน
 • วัดป่าชัยมงคล
 • สวนเกษตรเชิงสุขภาพ
 • บ่อน้ำแร่ร้อนบ้านพรรั้ง
 • พระราชวังรังสรรค์ (จำลอง)
 • จวนเจ้าเมืองระนอง
 • เกาะสน
สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอกระบุรี
 • ศิลาสลักพระปรมาภิไธย
 • คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ
 • ถ้ำพระขยางค์
 • น้ำตกชุมแสง หรือ น้ำตกสายรุ้ง
 • น้ำตกบกกราย
สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอกะเปอร์
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
 • น้ำตกพันเมตร
 • อุทยานแห่งชาติแหลมสน
 • หาดบางเบน
 • หาดแหลมสน
สถานที่น่าสนใจในเขตกิ่งอำเภอสุขสำราญ
 • หาดประพาส หรือ หาดหินทุ่ง
 • เกาะค้างคาว
 • หมู่เกาะกำ
 • เกาะกำใหญ่
 • เกาะกำนุ้ย
สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอละอุ่น
 • เขาฝาชี
 • ซากเรือรบญี่ปุ่น
 • ถ้ำหนัดได หรือถ้ำค้างคาว